Algemene voorwaarden

 

Gebruik van deze Website impliceert instemming met de "Algemene voorwaarden" en het "Privacybeleid"  

Gelieve de hieropvolgende algemene voorwaarden te lezen vooraleer u de website van Reznor® en Molimex-therm (deel van Reznor) gebruikt. Door uw toegang tot en gebruik van de site, erkent u dat u deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat u ermee instemt.

Reznor kan op elk moment deze algemene voorwaarden wijzigen. Indien u de site verder gebruikt, impliceert dit uw instemming met de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw gebruik. U zou deze pagina moeten bezoeken vooraleer u zich op deze site begeeft, om uzelf vertrouwd te maken met de huidige geldende algemene voorwaarden waaraan u gebonden bent.

Privacy
Reznor verzamelt gegevens over de gebruikers van deze site. De verzameling van deze gegevens gebeurt volgens het Privacybeleid van rezspec.com, (ook reznor.eu, reznor.be, reznor.nl, reznor.it, molimextherm.com).

De verplichting om zich te registreren
Om toegang te verkrijgen tot bepaalde gedeeltes van deze website, zal u zich moeten registreren met behulp van een persoonlijk profiel. Bij uw registratie zal u gevraagd worden om een gebruikersnaam en een paswoord. Hierbij stemt u ermee in om waarheidsgetrouwe en juiste informatie te verschaffen, wanneer u gevraagd wordt om persoonlijke informatie door middel van een formulier of een e-mail van een geäutoriseerde medewerker van Reznor. U zal er eveneens mee instemmen om de juistheid van de door u verschafte informatie te onderhouden. Indien u informatie verschaft die onwaar, onjuist of onvolledig is, behoudt Reznor zich het recht voor om uw persoonlijk profiel te wissen en daarmee uw recht tot gebruik van eender welke dienst aangeboden via deze website, te ontnemen. U heeft de controle over het ontvangen van e-mails van Reznor naar uw e-mailadres.

Identiteit van het bedrijf en Handelsmerken
Alle geregistreerde en/of niet-geregistreerde handelsmerken en/of dienstmerken die gebruikt worden op de site of waarnaar gerefereerd wordt op de site, zijn eigendom van Reznor en/of zijn filialen, tenzij anders vermeld. U mag deze merken op geen enkele wijze gebruiken, kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verdelen of wijzigen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van Reznor. Het gebruik van de handelsmerken van Reznor op andere websites is verboden.

Auteursrecht
Alle materialen die deel uitmaken van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd tenzij waar expliciet anders vermeld. Copyright 2003- en verder. Alle rechten voorbehouden.

Eigendomsrecht op Inhoud
U erkent dat, en stemt ermee in dat inhoud, waaronder ondermeer tekst, software, muziek, geluid, foto's, video's, grafische elementen of ander materiaal dat deel uitmaakt van deze site of van door ons gesponsorde publiciteit of van andere informatie, beschermd wordt door auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, patenten of andere eigendomsrechten en -wetten.

Reznor geeft u de toestemming om op elektronische wijze delen van de website te kopiëren en te printen enkel voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Reznor behoudt echter het auteursrecht op alle dergelijke materialen. U begrijpt dat, en stemt ermee in dat u deze Inhoud enkel mag gebruiken op de wijze beschreven in deze Voorwaarden en dat u zonder de voorafgaande geschreven toestemming van Reznor deze Inhoud niet mag kopiëren, reproduceren, verdelen of er afgeleide materialen mag van maken.

Links
Reznor verbiedt het gebruik van de handelsmerken van Reznor als een link op of vanuit een andere website tenzij Reznor deze link voorafgaand schriftelijk heeft goedgekeurd.

BEPERKING VAN GARANTIES
Reznor biedt geen enkele garantie dat deze website voldoet aan uw vereisten of dat deze ononderbroken zal werken, snel genoeg zal werken, veilig zal zijn of vrij van fouten; evenmin biedt Reznor geen enkele garantie betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van deze website, noch betreffende de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie verkregen door middel van deze website. U BEGRIJPT DAT, EN STEMT ERMEE IN DAT HET DOWNLOADEN VAN INFORMATIE OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGEN VAN INFORMATIE DOOR GEBRUIK VAN DEZE SITE, OP EIGEN RISICO GEBEURT EN DAT U ALLEEN AANSPRAKELIJK BENT VOOR EENDER WELKE SCHADE AAN UW COMPUTER OF VOOR VERLIES VAN GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD.

REZNOR BIEDT DEZE SITE EN DE INHOUD ERVAN AAN ZOALS ZIJ OP DIT MOMENT ZIJN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGELATEN. HIERBIJ INBEGREPEN ZIJN DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUKMAKENDHEID VAN AUTEURSRECHT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAAL DOEL.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

REZNOR DOET REDELIJKE INSPANNINGEN OM JUISTE INFORMATIE TE VERSCHAFFEN VIA DEZE WEBSITE. NIETTEMIN BEGRIJPT U EXPLICIET EN STEMPT U ER EXPLICIET MEE IN DAT U DEZE SITE OP UW EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT REZNOR NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR EENDER WELK VERLIES OF EENDER WELKE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, EENDER WELKE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, STRAFRECHTELIJKE SCHADE, WERKELIJKE SCHADE, GEVOLGSCHADE, TOEVALLIGE SCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, VRIJGESTELDE SCHADE OF ANDERE SCHADE IN DE AARD VAN GEDERFDE WINSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, OF VERLIES VAN ZAKEN) VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN GEBRUIK OF HET NIET IN STAAT ZIJN TE GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE, OF VOORTVLOEIEND UIT FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN DE WEBSITE, ONGEACHTE DE GROND VAN DE AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS INDIEN REZNOR OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULK VERLIES OF ZULKE SCHADE. HIERBIJ INBEGREPEN IS SCHADE VOOR NALATIGHEID OF GROVE NALATIGHEID.

Schadeloosstelling

Deze website wordt gecontroleerd, bestuurd en beheerd door Reznor vanuit zijn kantoren in Memphis, Tennessee, V.S.A. U mag deze site niet gebruiken om inhoud te downloaden, of om goederen te kopen of te verkopen, of om het kopen of verkopen van goederen te bevorderen in strijd met de wetten of regelgeving van de Verenigde Staten of een ander rechtsgebied. Door gebruik van deze site stemt u ermee in om te handelen conform de wetten van het rechtsgebied van waaruit uw toegang verkregen wordt.

U stemt er voor uw eigen rekening mee in om Reznor, zijn functionarissen, managers, personeelsleden, agenten, filialen, distributeurs en licentiehouders schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen eender welk vonnis, verlies, onvolkomendheid, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke erelonen en onkosten van advocaten) die verband houden met eender welke vordering, eis, zaak, actie of procedure die voortvloeit uit deze Voorwaarden of uit uw gebruik van deze website of een product of dienst die er aan gerelateerd is.

Recht van toepassing
Deze Voorwaarden en de relatie tussen uzelf en Reznor worden bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat Tennessee in de V.S.A., ongeacht zijn collisierecht.  Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit, of in verband staan met deze Voorwaarden of in verband staan met het gebruik van deze site en de materialen die er deel van uitmaken, zullen worden beslecht in een rechtbank van Tennessee. U stemt ermee in dat, ongeacht enige wet of verordening in het tegendeel, elke vordering of geding voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat deze vordering of dit geding zich voordoen, anders zullen deze verjaren. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Reznor betreffende het gebruik van deze site. Indien eender welke bepaling uit deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt deze bepaling afgedwongen tot de maximaal toegestane omvang die nodig is om de intentie van deze Voorwaarden te weerspiegelen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven ten volle van kracht.

Kwijtschelding/Scheidbaarheid
De kwijtschelding van een breuk of recht onder deze Voorwaarden door één der partijen vormt in geen geval een kwijtschelding van een daaropvolgende breuk of recht. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar blijkt door een bevoegde rechtelijke instantie,  zal een dergelijke bepaling gescheiden worden van de rest van deze Voorwaarden, die anderszins ten volle van kracht blijven.

Voorbehoud van Rechten
Alle rechten die hierin niet expliciet worden verleend, worden voorbehouden.